Procesmodel

Denne procesmodel er udviklet til at fungere, som et overskueligt hjælpemiddel til at forberede og tilrettelægge din klasses Next Level forløb. I modellen finder du inspiration og brugbare tips, men hvordan du vælger at bruge den, er helt op til dig.

Processen er fleksibel, og kan anvendes i ét fag, tværfaglig forløb, temauger eller i en projektopgave. Fælles er, at processen udvikler elevernes entreprenørielle kompetencer.

 

I alle 5 faser skal eleverne arbejde med at sætte deres faglige viden i spil, fokusere på det gode samarbejde, og benytte deres fælles netværk.

 

 

Et godt udgangspunkt

En god proces handler om at komme godt fra start. Derfor kommer der her nogle elementer, du kan bruge i dine overvejelser inden du går i gang.

 

Next Levels overordnede formål er at udvikle elevers entreprenørielle kompetencer. Hvis du er mere nysgerrig, kan du hente inspiration og læse mere om, hvad formålet med entreprenørskabsundervisning er, her.

 

De entreprenørielle kompetencer eleverne udvikler i løbet af processen, tager udgangspunkt i vores kompetenceramme, som du kan bruge til at klargøre læringsmålene for undervisningen. Læs mere om konkrete kompetence- og læringsmål her.

 

I dit forberedelsesstadie vil du skulle vælge, hvordan du vil arbejde med de fire kategorier Next Level tager udgangspunkt i. Men husk, at der ingen regler er, så du kan frit arbejde med kategorierne som du vil. Læs mere om dem her.

 

Inden Next Level processen for alvor går i gang, vil vi forslå at afprøve idégenereringsprocessen ved bruge undervisningsmaterialet og/eller idétræning, sådan eleverne bliver bekendt med processen inden den rigtige proces starter.

 

Find undervisningsmaterialet HER.

 

Find idétræning her.

 

 

Fase 1

I denne fase handler det om at gå på opdagelse i mulige underemner. Det er det vigtigt at bringe den faglige viden i spil, bruge elevernes netværk, samt være nysgerrig. Til sidst i processen skal eleverne afgrænse og udvælge et fokusområde, som de kan arbejde videre med.

 

Faglig viden: Alt efter hvilken kategori eller hvilket emne forløbet tager udgangspunkt i, er det en god idé at eleverne sætter sig ind i det pågældende emne. Kickstart eksempelvis forløbet af med en introduktion til det valgte emne.

 

Brainstorm: Der er mange måder og teknikker du kan brainstorme ud fra, som alle kan bidrage med nye vinkler og idéer, find de forskellige her: . Start  eventuelt med en fælles brainstorm på klassen – jo flere hoveder, jo flere idéer. Brug også gerne idétræning til gruppebaseret øvelser, som kan være med til at finde mulige emner at arbejde videre med.

 

Opdagelse i nærmiljøet: Skab tid til, at grupperne kan gå på opdagelse i nærmiljøet, og finde en problemstilling at arbejde videre med. Eleverne kan med fordel lave informationssøgning på eksisterende data, og derudover indsamle deres egen data ved at observere og interviewe forskellige mennesker i deres lokalmiljø. Det handler for eleverne om, at de skal prøve at forstå omverdenen og finde en mulig udfordring.

 

Definer problemstilling: Efter eleverne har været ude at gå på opdagelse, er det her de skal kunne definere et mere specifikt område de vil arbejde mere i dybden med, og senere hen udvikle en ny idé eller koncept indenfor.

 

 

Fase 2

Denne fase fokuserer på den kreative proces. Her handler det om at generere idéer, hvor kvantiteten er i spil. Dernæst skal eleverne udvælge de bedste idéerne, hvor der er fokus på idéernes kvalitet.

 

Idégenerering: Når man skal idégenere, handler det om at bryde med sin normale tankegang, for at kunne komme på innovative og radikale idéer. Det kræver to ting, den ene er konkrete metoder til at idégenere og den anden er så mange idéer som muligt. Når I skal i gang med denne del, er det vigtigt, at alle idéer er velkomne, det er først senere eleverne skal udvælge eller kombinere nogle af deres idéer. For hjælp og inspiration kan du finde kreativitets øvelser i undervisningsmaterialet eller på www.idétræning.dk.

 

Idéudvælgelse: Nu har eleverne fået en masse forskellige idéer, og det er derfor tid til at udvælge og arbejde videre med idéerne, hvilket kan gøres på mange måder. Målet er, at idéen udvikles og tilpasses den ønskede værdi. Der er forskellige øvelser, som kan gøre udvælgelsesprocessen nemmere. Se her for øvelser til idéudvælgelse: www.idetræning.dk og i materialet.

 

 

Fase 3

Nu har eleverne valgt deres idé, og det er nu tid til at møde virkeligheden. I denne fase skal eleverne ud og lave en undersøgelse i forbindelse med deres idé. Der vil derfor være særlig fokus på elevernes nuværende og potentielle netværk, en god idé vil være at kortlægge gruppens samlede netværk, som de vil kunne trække på i denne fase. Nedenstående ses forskellige elementer der kan bidrage til undersøgelsesfasen.

 

Skab: Inden eleverne møder virkeligheden, kan de lave en prototype på deres idé. På den måde vil det være nemmere for gruppen at forklare deres idé, men det vil også være nemmere for respondenten at forstå deres idé, og derfor give bedre og mere dybdegående feedback. En prototype er en måde at visualisere sin idé på, eksempelvis gennem en film, planche, 3D print, model osv. Det vil være en god idé at bruge elevernes netværk til at lave prototypen.

 

Undersøg: Der er forskellige overvejelser i forbindelse med en undersøgelse, enten kan eleverne vælge at observere, lave et interview eller sende et spørgeskema ud. Det mest optimale vil være at gøre alle tre ting, da de derigennem får den mest nuanceret viden og feedback. En anden central overvejelse er, hvem de vil tage kontakt til. Det mest oplagte vil være den potentielle målgruppe eller kunde, men det kan også være en ekspert på området eller potentielle leverandører.

 

Feedback & Produktudvikling: Den feedback gruppen får fra deres undersøgelse, kan de aktivt bruge til at udvikle deres produkt yderligere.

 

 

Fase 4

 

Del 1:

Det er i denne fase, eleverne skal bruge det de har lært i undersøgelsesfasen til at videreudvikle og gøre idéen endnu skarpere. Dette skal implementeres i en konkret plan, som er med til at tydeliggøre elevernes mål og vision med deres idé. Derudover virker planen også som et redskab til at styre gruppen i én samlet retning. Du kan læse mere om planen herunder og opfordre eleverne til at overveje følgende områder:

 

Behov: Det er vigtig at elevernes idé løser et problem og dermed opfylder et behov. Derfor kan eleverne stille følgende spørgsmål: Hvilket problem løser vi? Hvilket behov opfylder vi? Er der et reelt behov?

 

Målgruppe: Elevernes idé kan ikke opfylde et behov for alle i verden, derfor er det vigtig at afklare hvem elevernes idé henvender sig til. Derfor kan de stille disse spørgsmål: For hvem er dette et problem? Hvem er den typiske person, som oplever/har dette problem? Er der nogle fællestræk?

 

Fordele og ulemper: Det er vigtig for eleverne, at de prøver at være kritiske og realistiske, samtidig med at kunne se muligheder og tilpasse idéen. Det kan disse spørgsmål hjælpe med: Er det en helt ny idé, der ikke før er set? Er der nogle der har lavet noget lignende? Hvad kan I gøre for at skille jer ud? Hvad er unikt ved elevernes idé?

 

 

Del 2:

Netværk: Eleverne kan med fordel bruge deres netværk til at høre om deres mening og feedback, som de kan bruge til at videreudvikle deres idé.

 

Økonomi: Eleverne skal her opstille et simpelt budget og regnskab over deres virksomhed. Hvordan vil de tjene penge? Hvad skal deres idé/koncept koste? Hvad koster det at udvikle idéen? Hvordan skal produktet idéen produceres? Hvilke materialer og maskiner skal de bruge? Og hvad er prisen?

 

Markedsføring & branding: Her skal eleverne overveje, hvordan deres virksomhed skal opfattes af deres målgruppe. Det de vælger virksomheden skal udstråle skal gerne gennemstrømme alt det de laver og gør, specielt i deres markedsføring og branding. Det kan betyde at alt fra logo, hjemmeside, brochure, pris, produkt skal signalere deres virksomhedsprofil. Det vigtigste spørgsmål her, er hvordan kunderne skal lære elevernes produkt at kende.

Show it, don’t tell it

 

Gruppens idé er nu færdig udviklet, og det er tid til at overveje, hvordan de vil præsentere deres idé overfor dommerne. Nedenstående er ting til overvejelse:

Brug af prototype: Det er specielt her elevernes prototype kommer i spil, da de skal bruge den til at præsentere deres idé ud fra, og dermed vise klart og tydeligt hvad idéen går ud på.

 

Den gode præsentation:

Det bedste råd til elevernes præsentation eller picth er, at de øver sig, og giver konstruktiv feedback/feedforward til hinanden, sådan præsentationen sidder lige i skabet. Et godt redskab du kan introducere overfor grupperne er www.pitcherific.com, som er et redskab til at lave en god præsentation af elevernes idé.

 

 

Evaluering

Forløbet er nu ved vejs ende, og det er tid til at evaluere for at få sat ord på hvad eleverne har lært. Elementer I kan snakke om, kan være elevernes personlige og faglige progression, hvordan processen forløb, og resultatet af det endelige produkt. Men husk, at der hvor du vælger at lægge dit fokus, er også det du tillægger betydning overfor eleverne.